Mieszadła

4. Mieszadła

 • umożliwiają właściwe mieszanie płynnych materiałów o dużej rozpiętości lepkości,
 • są dostosowane do mieszania w otwartych standardowych pojemnikach o pojemności od 20 do 200 litrów,
 • opcjonalnie wersja z ręcznym uchwytem,  zaciskiem beczkowym lub mocowaniem do pokrywy,
 • dobór długości wałka mieszającego,
 • w wersji VA wałek mieszający i śmigło wykonane ze stali nierdzewnej DIN1.4305,
 • są wyposażone w silniki powietrzne o różnej mocy w wersji przeciwwybuchowej,
 • posiadają płynną regulację prędkości oraz tłumik hałasu.

 MIESZADŁA/ PAINT AGITATORS

 • umo¿liwiaj¹ w³aœciwe mieszanie p³ynnych materia³ów o du¿ej rozpiêtoœci lepkoœci/ useful for proper mixing of fluids with wide range of viscosity
 • s¹ dostosowane do mieszania w otwartych standardowych pojemnikach o pojemnoœci od 20 do 200 litrów/ fit open-head standard drums from 20 litres up to 200 litres

– opcjonalnie wersja z rêcznym uchwytem,  zaciskiem beczkowym lub mocowaniem do pokrywy/ optional hand-held, bracket rim and cover grip versions

– dobór d³ugoœci wa³ka mieszaj¹cego/ optional length of propeller shaft

– w wersji VA wa³ek mieszaj¹cy i œmig³o wykonane ze stali nierdzewnej DIN1.4305/ shaft and propeller are stainless steel (DIN 1.4305) in VA version

 • s¹ wyposa¿one w silniki powietrzne o ró¿nej mocy w wersji przeciwwybuchowej/ provide with explosion-proof and optional powered air motors
 • posiadaj¹ p³ynn¹ regulacjê prêdkoœci oraz t³umik ha³asu/ possess continuous speed control and muffler

Do pobrania:

Karta informacyjna KI-MP37_MP56

Karta części zamiennych KCZ- MP56

Scroll to Top