Dotacje unijne

Firma ADAL Sp. Z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest uzyskanie dotacji na kapitał obrotowy dla ADAL Sp.  z  o. o. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 321.570,87zł. ( słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy  pięćset siedemdziesiąt 87/100 złotych polskich)

 Dofinansowanie projektu z UE: 321.570,87zł. ( słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy  pięćset siedemdziesiąt 87/100 złotych polskich)

Scroll to Top