ADAL Offer - Surface engineering - Liquid applications - Wet coating spray equipment - Equipment & accesories - Agitators

Agitators

MIESZADŁA/ PAINT AGITATORS

 

 • umo¿liwiaj¹ w³aœciwe mieszanie p³ynnych materia³ów o du¿ej rozpiêtoœci lepkoœci/ useful for proper mixing of fluids with wide range of viscosity
 • s¹ dostosowane do mieszania w otwartych standardowych pojemnikach o pojemnoœci od 20 do 200 litrów/ fit open-head standard drums from 20 litres up to 200 litres

- opcjonalnie wersja z rêcznym uchwytem,  zaciskiem beczkowym lub mocowaniem do pokrywy/ optional hand-held, bracket rim and cover grip versions

- dobór d³ugoœci wa³ka mieszaj¹cego/ optional length of propeller shaft

- w wersji VA wa³ek mieszaj¹cy i œmig³o wykonane ze stali nierdzewnej DIN1.4305/ shaft and propeller are stainless steel (DIN 1.4305) in VA version

 • s¹ wyposa¿one w silniki powietrzne o ró¿nej mocy w wersji przeciwwybuchowej/ provide with explosion-proof and optional powered air motors
 • posiadaj¹ p³ynn¹ regulacjê prêdkoœci oraz t³umik ha³asu/ possess continuous speed control and muffler
 • Accessories
  Accessories (1/15)
 • Accessories
  Accessories (2/15)
 • Accessories
  Accessories (3/15)
 • Accessories
  Accessories (4/15)
 • Accessories
  Accessories (5/15)
 • Accessories
  Accessories (6/15)
 • Accessories
  Accessories (7/15)
 • Accessories
  Accessories (8/15)
 • Accessories
  Accessories (9/15)
 • Accessories
  Accessories (10/15)
 • Accessories
  Accessories (11/15)
 • Accessories
  Accessories (12/15)
 • Accessories
  Accessories (13/15)
 • Accessories
  Accessories (14/15)
 • Accessories
  Accessories (15/15)